НОВИНИ


Проект  BG16RFOP002-2.073-9580-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от

Европейския съюзчрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 01.02.2021г. «ТЕДИБО-70» ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-9580-C01 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073- Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 6 000.00  лв., от които 5 100.00  лв. европейско и 900.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:01.02.2021г.
Край: 01.05.2021г.

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на микро- и малките  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.